پارچه اسپان باند نانو آنتی باکتریال

پارچه نانو آنتی باکتریال

پارچه آنتی باکتریال