منسوج نبافته چیست؟ آشنایی با منسوجات بی بافت

نوشته شده توسط:واحد بازاریابی ... در مقالات صنعت بی بافت و اسپان باند

اگر منسوج فاقد بافت (تار و پودی) باشد به آن منسوج بی بافت گفته میشود. منسوجات بی بافت به وسیله توده های الیاف كه به روش های مختلفی با هم درگیر شدند و در هم فرو رفتند تولید می گردند.