>

نمایشگاه

روز زمین پاک

برگزاری کمپین پاکسازی محیط زیست به مناسبت روز زمین پاک
این کمپین 2 اردیبهشت ماه 1397 توسط گروه سومریا و با مشارکت
دانش آموزان مدارس منطقه 19 و حضور خانم بهنوش بختیاری برگزار شد.